กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พนมวัลย์ วัชชพันธ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดตั้งงบประมาณชดใช้เงินคงคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่องงบประมาณ. , การจัดตั้งงบประมาณ.
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดหาครุภัณฑ์หลักในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่องครุภัณฑ์ - - กรมธนารักษ์. , พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศุนย์ราชการและอาคารที่พักอาศัยของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ของ นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่องอาคารที่พักอาศัยของกระทรวงการคลัง. , อาคารที่พักอาศัย. , พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานบริหารที่ราชพัสดุส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล. , พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 8ว.
เลขเรียก
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่องแบบประเมินผลงานบุคคล - - นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว. , นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว.
สำนักพิมพ์กองคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม