กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นิพนธ์ เลิศล้ำ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล. , นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
เลขเรียกว.
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่องโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ - - กรมธนารักษ์ - - จังหวัดอยุธยา. , ที่ดินราชพัสดุ. , ที่ดินราชพัสดุ - - จังหวัดอยุธยา. , การเช่าที่ดิน.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม