กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง108 องค์พระปฏิมา พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน
เลขเรียกอ 294.335
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องประติมากรรมพุทธศาสนา , พระพุทธรูป - - ประวัติ , พระพุทธรูป - - ภาพ , ศิลปกรรมพุทธศาสนา - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และบทสวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฉบับกรมการศาสนา
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องวันสำคัญทางศาสนา. , การปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระยุคลบาทด้วย ทศพิธราชธรรม
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องทศพิธราชธรรม. , ธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมะจากธรรมาสน์ เล่ม 4
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์บริษัท รำไทยเพรส จำกัด
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงาน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาด้วยการปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เลขเรียก294.3013
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพุทธศาสนากับสังคม. , คุณธรรม.
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฎก.
สำนักพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุณฑ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฎก. , พระสูตร.
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ. , พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์. , ศาสนาอิสลาม. , คริสต์ศาสนา. , ศาสนาพราหมณ์. , ศาสนาซิกต์.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับงานพระพุทธศาสนา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันมาฆบูชา แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิชน
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องวันมาฆบูชา.
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันศาสนูปถัมภ์ พ.ศ. 2560
เลขเรียก203
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องศาสนา - - รวมเรื่อง 5 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน , ศาสนา - - วันสำคัญและเทศกาลทางศาสนาต่าง ๆ
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้าเจ้าจอม
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสนา พาชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ก151ศ
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสนาในประเทศไทย
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องไทย - - ศาสนา , พุทธศาสนา , ศาสนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพุทธศาสนา - - กรมการศาสนา , กรมการศาสนา - - สรุปผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ก151ส
จำนวน 1 เล่ม