กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครื่อง Server เพื่อทดแทนเครื่อง Server Sun 4/470 กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่องพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน. , เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำผลการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะทางเทศนิคของการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Bar Code และ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคประกอบสัญญาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Bar Code
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่องพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน. , การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่องพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน. , แบบประเมินตำแหน่ง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคล. , พัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประะเมินตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 วช.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง. , พัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่อง การกำกับดูแลโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียก631
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ. , การจัดทำแผนแม่บท.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องกำหนดคุณลักษณะะเฉพาะ เพื่อการ Online ระหว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่องระบบคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์. , งานด้านที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม