กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จรัส สุวรรณมาลา พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 5 การบริหารเศรษฐกิจไทย : หัวข้อ นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย : การคลังท้องถิ่น
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งจรัส สุวรรณมาลา
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น. , การปกครองท้องถิ่น. , โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบผลการดำเนินงาน : กลยุทธในการปรับปรุงบริการภาครัฐ
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งจรัส สุวรรณมาลา
หัวเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงาน. , การปฏิรูประบบราชการ.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม