กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี 2554
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. , นโยบายการบริหารจัดการที่ดี. , การป้องกันและปราบปรามการทุจริต.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : CONFLICT OF INTERESTS
เลขเรียก303.6
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการบริหารความขัดแย้ง. , ความขัดแย้งระหว่างบุคคล. , การขัดกันแห่งผลประโยชน์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2546
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องระบบราชการ. , การทุจริตและประพฤติมิชอบ. , ระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม