กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รายงานประจำปี พบจำนวนทั้งสิ้น 212 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ 2548 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง2. รายงานประจำปี 25,3. ,4. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี งบประมาณ 252. ,3. กรมบัญชีกลาง - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์บางกอกบล๊อก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. ศาลยุติธรรม - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. กระทรวงการคลัง- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 252. ,3. รัฐสาหกิจ- -รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553-2554
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. สิทธิมนุษยชน - - ประเทศไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในวงราชการ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกลุ่มสร้างทัศนติและเผยแพร่กองวิจัยและวางแผนสำนักงาน ป.ป.ป.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การปฏิบัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2554
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกลุ่มระบบข้อมูล สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. คดีและการสู้คดี -- สถิติ2. คดีแพ่ง -- สถิติ,3. คดีอาญา -- สถิติ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายประจำปี 2548 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานธนานุเคราะห์2. โรงรับจำนำ,3. รายงานประจำปี 25,4.
สำนักพิมพ์สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานประจำปี 2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกครบรอบ 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หัวเรื่อง1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร,3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี,4. หนังสือที่ระลึก
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 8 9 รวมทั้งหมด 10   การแสดงผล