กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ว พบจำนวนทั้งสิ้น 95 รายชื่อ

ชื่อเรื่องThe Comparison the Quality of Service
เลขเรียก
ผู้แต่งOrawan Techapanyo
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์Center for Technology of Information system Management
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายระเบียบและแนวทงปฎิบัติทีเกี่ยวข้องกับงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารประเภทตึก ศึกษาเฉพาะกรณีตึกแถวในที่ราชพัสดุ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียก
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่อง1. ตึกแถว - - การออกแบบตกแต่ง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐโดยผ่านสื่อมวลชน
เลขเรียก
ผู้แต่งวิฑูร โชติกุลพิศาล
หัวเรื่อง1. การร้องทุกข์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกาแก้ไขปัญหาโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งทวีชัย ลิยี่แก
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ เกาะช้าง
เลขเรียก
ผู้แต่งทวีชัย ลิยี่แก
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
เลขเรียก
ผู้แต่งฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
หัวเรื่อง1. อาคารชุด2. อาคารชุด - - ราคา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
เลขเรียก
ผู้แต่งวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน2. ที่ดิน,3. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการศูนย์บ้านพักราชการ กระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่อง1. ที่อยู่อาศัย2. อาคารชุด
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ,4. ภาคนิพนธ์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา,3. โครงการรัฐเอื้อราษฎร์,4. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าปลอดอากรของผู้บริโภคกรณีศึกษาร้านค้าปลอดอากร ของบริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด ที่เปิดบริการ ณ สนามบินดอนเมือง
เลขเรียก
ผู้แต่งชุติมา กลิ่นรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเตรีนมพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
เลขเรียก
ผู้แต่งนฤภร มุขเแจ้ง
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโครงการโฉนดชุมชนไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกานดา สุขประเสริฐ
หัวเรื่อง1. การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ2. วิทยานิพนธ์,3. กานดา สุขประเสริฐ- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโครงการวินัยสัญจรของกรมธนารักษ์ไปปฎิบัติ
เลขเรียก
ผู้แต่งอัญชลีพร ผนวกสุข
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. อัญชลีพร ผนวกสุข- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งทิชาพงศ์ หาญสุรภานนท์
หัวเรื่อง1. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์2. สินค้า - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสารบรรณของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพจนา สท้อนดี
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. พจนา สท้อนดี- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เลขเรียก
ผู้แต่งลือชา นิสัยกล้า
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ โดย ชวนพิศ ทองใบ
เลขเรียก
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ชวนพิศ ทองใบ- -วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุแปลงบึงพาด ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพรพรรณณี วงษ์วารี
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. พรพรรณณี จิรไกรศิริ - - วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 4   การแสดงผล