กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สร 323.04 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ของเจ้าหน้าที่รัฐ
เลขเรียกสร 323.04
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การมีส่วนร่วมของประชาช2. การหยั่งเสียงมหาชน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,3. การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาช,4. การฟังเสียงมหาช
สำนักพิมพ์ไวส์วิชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมสำหรับประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
เลขเรียกสร 323.04
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การมีส่วนร่วมของประชาช2. การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาช,3. การฟังเสียงมหาช
สำนักพิมพ์ไวส์วิชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม