กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สร พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง85 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร - - การบริหาร2. กรมศิลปากร - - ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ก151ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง89 ปี กษาปณ์แห่งองค์ราชัน
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ2. เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวั,3. การหล่อเหรียญกษาปณ
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์ส691ก
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามผลและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
เลขเรียกสร
ผู้แต่ง สำนักนโยบายและแผน, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์เดอะสยามเฮอริเทจ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2557
เลขเรียกสร
ผู้แต่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
ปีที่พิมพ์ค121ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสนา พาชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ก151ศ
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 6 เดือนที่สอง เมษายน - ตุลาคม 2559
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หัวเรื่อง1. การตรากฏหมา2. การร่างกฏหมา,3. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเท
สำนักพิมพ์สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์ส226ส
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - กรมการศาสน2. กรมการศาสนา - - สรุปผลงา
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ก151ส
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกฉบับพิเศษ 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน2. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ห
จำนวน 1 เล่ม