กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 001.42 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การเขียนรายงาน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ : Business Research
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์A.N. การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำราการวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบและวิธีการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งโกสินทร์ จำนงไทย
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
หัวเรื่อง1. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. กฎหมาย - - วิจัย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 792 การวิจัยทางการบริหาร
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา รอ.602 การวิจัยทางการจัดการ
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งวิโรจน์ ณ ระนอง
หัวเรื่อง1. การวิจัย และการพัฒนา2. การจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม