กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 158.4 พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต2. จิตวิทยาการเป็นผู้น
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดมุมกลับปรับชีวิตให้เป็นบวก
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งไมเคิล เฮปเพลล์
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต์
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัตุรัสผู้นำ
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งปริญญา ตันสกุล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ
สำนักพิมพ์จิตจักรวาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจ..สู่ ผู้นำทรงคุณค่า
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งอดุลย์ กาญจนวัฒน์
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. ผู้นำ - - การตัดสินใ,3. ผู้นำ - - การบริหา
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะการเป็นผู้นำ
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งเบรด, ลอยด์
หัวเรื่อง1. ผู้นำ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุภาษิตสอนนาย ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นำ
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. จิตวิทยาประยุกต์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม