กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.3013 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง101 ปี หลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ
เลขเรียก294.3013
ผู้แต่งพรสิทธิ์ อุดมศิลป์จินดา
หัวเรื่อง1. พระดู่ พรหมปัญญา2. พระพุทธศาสนา - - หลักคำสอน
สำนักพิมพ์คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงาน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาด้วยการปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เลขเรียก294.3013
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. คุณธรรม
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม