กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.309 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไร : What the Buddha taught
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งชูศักดิ์ ทิพย์เกษร
หัวเรื่อง1. พุทธศานา - - ประวัติ2. พระพุทธเจ้า
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬากรณราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชา กำลังเพื่อความชนะอย่างสูงสุดทุกชนิด
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
หัวเรื่อง1. พระราชา2. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
สำนักพิมพ์อุษาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธทาส - พุทธธรรม
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งพิทยา ว่องกุล
หัวเรื่อง1. พระธรรมโกศาจารย์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธประวัติ มหายาน
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งเสฐียร พันธรังษี
หัวเรื่อง1. พุทธประวัติ
สำนักพิมพ์ศยาม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ์
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาร์ปะ ผู้แปลพระสูตร
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งซังเญิน เหรุกะ
หัวเรื่อง1. ผู้นำศาสนาพุทธ
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องว.วชิรเมธี
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล
หัวเรื่อง1. พระมหาวุฒิชัย2. ธรรมมะติดปีก
สำนักพิมพ์แอ็คชั่นเฟรม คิดส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศรีศตวรรษมหาสังฆราชา
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน) - - กวีนิพนธ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาลัยหลวงพ่อคูณผู้บริสุทธิ์
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งขรรค์ชัย บุนปาน
หัวเรื่อง1. พระเทพวิทยาค
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม