กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.30922 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระผู้ทำสงฆ์ให้งาม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.30922
ผู้แต่งทัศนีย์ เทพไชย
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - หลักคำสอน2. การดำเนินชีวต,3. พุทธศาสนา - - หลักคำสอน
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลำธารริมลานธรรม ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก294.30922
ผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล
หัวเรื่อง1. สงฆ์ - - ชีวประวัต
สำนักพิมพ์กองทุนสุวณฺโณอนุสรณ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม