กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.33 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องปริศนาสอนธรรม
เลขเรียก294.33
ผู้แต่งสิงหเสนเถระ
หัวเรื่อง1. ปริศนาธรรม2. นิทานคติธรรม
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21
เลขเรียก294.33
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์ออฟเซ็ทครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชผาติกานุสรณ์
เลขเรียก294.33
ผู้แต่งทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. วัด - - ไทย - - ประวัติ2. วัด - - การบูรณปฏิสังขรณ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัดโพธิคุณ
เลขเรียก294.33
ผู้แต่งพุทฺธวิริโย ภิกฺขุ
หัวเรื่อง1. วัดโพธิคุณ
สำนักพิมพ์วัดโพธิคุณ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม