กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.337 พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเมืองคืออะไร ? หนทางรอดมนุษย์ คือ ธรรมิกสังคมนิยม
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับการเมือง2. พุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์งานดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกิดเพราะกรรมหรือความซวย
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์2. กฎแห่งกรรม,3. ความเชื่อ (ศาสนา)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทวาร 6 ศาสตร์แห่งการรู้ทันตนเอง
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์2. กฎแห่งกรรม
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมะเดลิเวอรี่ : ธรรมะครอบครัว
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. พุทธศาสนากับปัญหาสังคม
สำนักพิมพ์บิสซี่เดย์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธทาส...ที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับการเมือง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 1
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน,3. การปฏิบัติธรรม,4. พุทธศาสนา,5. ธรรมะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 2
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน2. พุทธศาสนากับสังคม,3. การปฏิบัติธรรม,4. พุทธศาสนา,5. ธรรมะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 3
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน,3. การปฏิบัติธรรม,4. พุทธศาสนา,5. ธรรมะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพื่อนร่วมโลก
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล
สมควร ไฝ่งามดี
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังค2. การพัฒนาสังค
สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น2
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม