กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.343 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และบทสวดมนต์สำหรับประชาชน
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. วันอาสาฬหบูชา2. วันสำคัญทางศาสนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์
หัวเรื่อง1. พระพุทธบาท - - ประวัติ2. งานเทศกาล - - ไทย,3. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี,4. ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
หัวเรื่อง1. พระพุทธบาทสระบุรี2. สระบุรี - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระกริ่งคู่แผ่นดิน วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งสิทธิกร บุญฉิม
หัวเรื่อง1. พระเครื่อง
สำนักพิมพ์คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธบาทสี่รอย
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกองทุนดอกบัวกลางน้ำ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กองทุนดอกบัวกลางน้ำ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธมนต์
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งพระมหาสุสวัสดิ์ จนฺทปญฺโญฺ ป.ธ. 9
หัวเรื่อง1. เวทมนตร์2. ยาแผนโบราณ
สำนักพิมพ์พระมหาสุสวัสดิ์ จนฺปญฺโญฺ ป.ธ. 9
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัดคูหาสวรรค์วรวิหารและกฎหมายสามัญประจำบ้าน
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร2. กฐินพระราชทาน
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งบุญเลิศ เสนานนท์
หัวเรื่อง1. วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร2. พระพุทธบาท
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิ ฉบันกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ไตรภูมิ - - ภาพ2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ไตรภูมิ - - ภาพ2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโสพัสปัญหา
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งมหากุฎราชวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ธรรมะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. วัดเขาบางทราย
สำนักพิมพ์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานศาลปกครอง ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2550
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. วัดราชคฤห์วรวิหาร - - ผ้าพระกฐินพระราชทาน
สำนักพิมพ์ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม