กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 300.72 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ -- วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หัวเรื่อง1. วิจัย2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม