กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 302.2 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโรงกษาปณ์รังสิต
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. การประชาสัมพันธ์,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. การจูงใจ (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการ แนวคิด สภาพการณ์ในสังคมไทย
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. สื่อมวลชน - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วจอม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งมินตา ภณปฤณ
หัวเรื่อง1. ภาษากาย - - การสื่อสารความหมาย2. การสื่อสารระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์วี เลิร์น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อสารเป็นเห็นชัยชนะ แปลมาจาก Everyone vommunicates few-connect
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งแม็กเวลล์, จอหน์ ชี
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ,3. บริการลูกค้า
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม