กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 305.4 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับการฝึกอบรม เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งนาถฤดี เด่นดวง
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดยืน : Stance วารสารสตรีนิยมไทย
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งวิระดา สมสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. สตรีไทย2. สตรี - - การศึกษา,3. สตรี - - ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบสตรีผูนำการเปลี่ยนแปลง : พลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย - - ทำเนียบนาม
สำนักพิมพ์บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535 - 2554)
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สตรี - - นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้หญิง! ที่ทำให้อาตมาน้ำตาตก
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
หัวเรื่อง1. สตรี
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้หญิง...กับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้...
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งบุญนาน อภิญจโน, พระมหา
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย2. สตรี - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ต้นกล้า
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์สตรีไทย ปี 2550
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย2. วันสตรีสากล
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมไทยคาดหวังอย่างไรกับผู้หญิง
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งวันทนีย์ วาสิกะสิน
หัวเรื่อง1. สตรี- -ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม