กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 307.14 พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง72 พรรษา มหาราชินี : ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งวันเพ็ญ เซ็นตระกูล
หัวเรื่อง1. ธนาคารสมอง2. การพัฒนาชุมชน - - ไทย
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรม ทางสังคมไทย เทิดไท้ องค์ราชันย์
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งพนิตา กำภู ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน
สำนักพิมพ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องCharoenkrung Creative District...ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท้องถิ่นกับการพัฒนาคน
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งประชา มาลีนนท์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาท้องถิ่น
สำนักพิมพ์ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนชีวิตชุมชน : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งพรรณทิพย์ เพชรมาก
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน2. การพึ่งตนเอง,3. ชุมชน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop เวอร์ชั่น 9.1
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน2. ชุมชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดชัยนาท
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข็มแข้งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดนราธิวาส
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสานฝัน 80 ความดีถวายในหลวง
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งพนิตา กำภู ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน
สำนักพิมพ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาชุมชน
สำนักพิมพ์ด่านสุธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม