กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 320.95 พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 ปี วิกฤตเศรษฐกิจไทย กับประชาธิปไตยบนทาง 3 แพร่ง
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. รัฐประหาร- -ไทย,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง33 ปี การเมืองไทย ประชาธิปไตยในวังวน
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInside Thailand Review 2005
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งDrive, Government
หัวเรื่อง1. Thailand - - Description
สำนักพิมพ์Foreing Office{44} Public Relations Department Office of the Prime Minister
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7 เรื่อง {34}การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืรของประธิปไตย{34} เอกสารประกอบ (1)
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองแบบหมาๆ
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
หัวเรื่อง1. นักการเมือง- -ไทย2. ไทย- -การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์วี. เจ. พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน...เล่ม 9
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวล แถลงการณ์ประกาศ คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักงานเลขานุการกรม
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมลายูรำกริช
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช
หัวเรื่อง1. มาเลเซีย- -การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐบาลธรรมาธิปไตย แนวคิดและการบริหารงาน{34}ภายใต้การนำของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติและผลงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องลอบสังหารผู้นำ = Assassinations of Leaders
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งบรรพต กำเนิดศิริ
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ลอบสังหาร
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลับ ลวง เลือด
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งวาสนา นาน่วม
หัวเรื่อง1. เหตุการณ์พฤษภาคม 2553- -การสลายการชุมนุม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของชั้นกลางในสังคมไทย
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
หัวเรื่อง1. วัฒนธรรมทางการเมือง2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. องค์กรส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง2. องค์กรอิสระ,3. สถาบันการเมือง - - ไทย
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม