กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 320.959 พบจำนวนทั้งสิ้น 27 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. การเมืองการปกครอง2. ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์หจก. วีเจ พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเสน่ห์ จามริก
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชนแนวทางการใช้สิทธิความเป็นคนไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลและวิชาการ พรรคชาติพัฒนา
หัวเรื่อง1. การเลือกตั้ง2. การเลือกตั้ง - - การมีส่วนร่วมของประชาชน,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์S.P.K เปเปอร์ แอนด์ ฟอร์ม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องของทุกคน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. การเมือง การปกครอง และกฎหมาย2. การเมือง - - ไทย
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขอคุยกับคุณอานันท์
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวเรื่อง1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2. การเมือง,3. ประชาธิปไตย,4. การปฏิรูปการเมือง
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวเรื่อง1. การเลือกตั้ง - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใจถึงใจ
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งพลางกูร กล้าหาญ
หัวเรื่อง1. การทหาร - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์กองบัญชาการทหารสูงสุด
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. นักการเมือง - - จรรยาบรรณ
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์ และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งศึกฤทธิ์ ปราโมช
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปรม-ทักษิณ ใครคือคุณค่าของแผ่นดิน ?
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเวทิน ชาติกุล
หัวเรื่อง1. การเมืองและการปกครอง2. พรรคการเมือง - - ไทย
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผ่าอนาคตประเทศไทย 2552
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำและภาวะผู้นำทางทหาร
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ. 2407 ถึง พ.ศ. 2453)
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-242. ,3. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งแถมสุข นุ่มนนท์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง - - กรุงรัตนโกสินทร์, 242.
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุติไฟใต้
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง2. ความขัดแย้งทางการเมือง
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชดำเนินถนน 1,000 ศพ
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งวัชระ เพชรทอง
หัวเรื่อง1. พฤษภาทมิฬ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง - - กรุงรัตนโกสินทร์, 25,3.
สำนักพิมพ์บางหลวง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล