กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 323.042 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
เลขเรียก323.042
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เลขเรียก323.042
ผู้แต่งอนุรักษ์ นิยมเวช
หัวเรื่อง1. ไทย- -การเมืองและการปกครอง2. การพัฒนาการเมือง - - การมีส่วนร่วมของประชาช,3. การเมือง - - การมีส่วนร่วมของประชาช,4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง - - ไท
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม