กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 323.34 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
เลขเรียก323.34
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สิทธิสตรี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรีแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบผลการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สมัยที่ 34
เลขเรียก323.34
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. สิทธิสตรี2. สตรี - - สถานภาพทางกฎหมาย
สำนักพิมพ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอย่ายอม ไม่รู้ ไม่ได้ ผู้ชายจะเอาเปรียบ
เลขเรียก323.34
ผู้แต่งไตรรงค์ รอบรู้
หัวเรื่อง1. สตรี - - แง่สังคม2. สิทธิสตรี
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม