กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 323 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไทย2. สิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป และหลักการและแนวทางการสร้างพลวัดในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย2. สิทธิของพลเมือง
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งพัชรี สิโรรส
หัวเรื่อง1. การมีส่วนร่วมของประชาชน - - วิจัย2. สังคมศาสตร - - วิจัย
สำนักพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชน เรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. สิทธิของพลเมือง - - คู่มือ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. สิทธิของพลเมือง2. เสรีภาพ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 3 ระหว่าง ตุลคาม 2558 - กุมภาพันธ์ 2560
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - - ไท2. สิทธิมนุษยชน - - คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เลขเรียก323
ผู้แต่งวรทิพย์ มีมาก
ชีวินทร์ ฉายาชวลิต
หัวเรื่อง1. หน้าที่พลเมือง2. สิทธิของพลเมือง
สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม