กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 328.31 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2544
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่า
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวุฒิสภา สรุปผลงานวุฒิสภา 2547
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. วุฒิสภา - - ไทย
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2551
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. วุฒิสภา - - ไทย
สำนักพิมพ์ไทภูมิ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2556
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. วุฒิสภา - - ไทย
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอำนาจหน้าที่วุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งไพโรจน์ โพธิไสย
หัวเรื่อง1. วุฒิสภา - - ไท2. วุฒิสภา - - การบริหา,3. รัฐสภ
สำนักพิมพ์กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม