กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 330.9 พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องThe Making of economic society
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งHeilbroner , Robert L.
หัวเรื่อง1. Economic history
สำนักพิมพ์Upper Saddle River
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTQM เศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งปรีดา กุลชล
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพเพียง2. TQM
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทย ปี 2547
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งปรียานุช พิบูลสราวุธ
หัวเรื่อง1. ธนาคารแห่งประเทศไทย - - ประวัติ2. เศรษฐกิจพอเพียง
สำนักพิมพ์คณะศิษย์วัดป่าเหล่ากกหุ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีหลักว่าด้วยการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งศุภวุฒิ สายเชื้อ
หัวเรื่อง1. ความคิดสร้างสรรค์2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์
สำนักพิมพ์คอนแทรคท์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องวิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 บทเรียนจาก ศปร.1
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งยุวรัตน์ กมลเวชช
หัวเรื่อง1. ไทย - - ปัญหาเศรษฐกิจ2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
สำนักพิมพ์รุ่งแสงการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ = Sufficiency Economy A New Philosophy in the Global World
เลขเรียก330.9
ผู้แต่ง หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การบริหารธุรกิจ,3. ธุรกิจ -- วิจัย,4. นักธุรกิจ -- สัมภาษณ์,5. Sufficiency economy
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ความคิดสร้างสรรค์2. เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์บี.ซี. เพรส (บุญชิน)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม