กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 330.9593 พบจำนวนทั้งสิ้น 16 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปี เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ธนาคารไทยพาณิชย์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง2020 ประเทศไทย
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-,3. เศรษฐศาสตร์ -- ไทย
สำนักพิมพ์คอนแทรคท์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ - - ไท2. เศรษฐกิ,3. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไท
สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 3 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 1
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
นิพนธ์ พัวพงศกรธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ระบบเศรษฐกิจไทย,3. เศรษฐกิจ - - วิวัฒนาการ,4. เศรษฐกิจนอกระบบ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 4 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 2
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งรพี สุจริตกุล
วิไลพร ลิ่มเกษมศานต์ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ตลาดเงินทุน,3. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขี่ควายวนๆบนหอคอยงาช้าง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งอินเตอร์เบอร์ 9
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การเงิน
สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งพิสิฐ ลี้อาธรรม
หัวเรื่อง1. การบริหารงานภาครัฐ2. การเงิน -- ไทย,3. ภาวะเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
หัวเรื่อง1. เทียนฉาย กีระนันทน์ - - ผลงาน2. การบริหารภาครัฐ,3. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากยุ่งกลายเป็นรุ่ง บทเรียนเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งพิสิฐ ลี้อาธรรม
หัวเรื่อง1. การคลัง - - ไทย2. นโยบายการเงิน
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic system (ฉบับที่ 2)
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. เศรษฐศาสตร์การเมือง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง - - ไท2. เศรษฐกิจพอเพียง - - การพัฒนาชนบท - - ไท,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐิจ,4. ไทย - - ภาวะสังค,5. เศรษฐกิจ - - ความมั่นค,6. เศรษฐกิจพอเพียง - - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอพียง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวรพล โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-
สำนักพิมพ์Institute for Economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเจตจำนงฉบับที่ 1-8
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวรพล โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์Institute for Economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. นโยบายการคลัง -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การประชุม,3. กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ,4. กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้า
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม