กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 331.11 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสุจิตรา ธนานันท์
หัวเรื่อง1. กำลังคนในการจัดการ2. ทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. การจ้างงาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มครองค่าเงินในงาน HRD
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสวอนสัน, ริชาร์ต เอ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาบุคลากร,3. อัตราผลตอบแทน
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ด้านการบริการจัดหางาน
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งกองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. บริการจัดหางาน - - ไทย
สำนักพิมพ์กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร : กุมภาพันธ์ 2539 (รอบที่ 1)
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งกองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ
หัวเรื่อง1. แรงงานในเกษตรกรรม2. เกษตรกร - - การจับงาน - - ไทย
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสุจิตรา ธนานันท์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งนิสดารก์ เวชยานนท์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม