กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 332.63 พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการลงทุนในกองทุน
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. กองทุน,3. กองทุนส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารทุน (Equity Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตราสารการเงิน,3. ตราสารทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารหนี้ (Debt Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตราสารหนี้
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารหนี้
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสันติ กีระนันทน์
หัวเรื่อง1. ตราสารหนี้2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,3. หุ้นกู้,4. พันธบัตร,5. การลงทุน
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารอนุพันธ์2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Analysis of Derivatives)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารอนุพันธ์2. ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. หลักทรัพย์ - - การวิเคราะห์2. การลงทุน,3. การวิเคราะห์การลงทุน
สำนักพิมพ์เทวา ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
หัวเรื่อง1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์2. การลงทุน,3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ (Introduction to Debt Securities)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารทางการเงิน2. พันธบัตร,3. ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์เศรษฐี mai
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Tools)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์การลงทุน2. การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทัพลงทุนด้วย ETF
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
หัวเรื่อง1. ตราสารการเงิน2. การลงทุน
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีตลาดทุน (Capital Market Theory )
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตลาดทุน2. ตลาดเงิน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดประตูสู่...ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งชัยพัฒน์ สหัสกุล
หัวเรื่อง1. ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า2. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า,3. สินค้าเกษตร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้วิเคราะห์...เจาะเรื่องหุ้น
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งจิรัตน์ สังข์แก้ว
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย SETSMART
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งเซ็ทเทรด ดอท คอม
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหุ้นกู้
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์2. พันธบัตร - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม