กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 333.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBangkok Transportation over the next decade(2010-2020)
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งกรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. Bangkok
สำนักพิมพ์Traffic Transportation Department
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
หัวเรื่อง1. การปฎิรูปที่ดิน2. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ทีราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยา
หัวเรื่อง1. ปัญหา - - การแก้ไข2. ที่ดินสาธารณะ - - ไทย
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่อง1. มาตรฐานการทำแผนที่2. ที่ดินของรัฐ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม