กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 333.73 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องGIS and Land Records : The Arc GIS Parcel Data Model
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งNancy von Meyer.
หัวเรื่อง1. Land use - Unites States - Planning2. Geographic information systems
สำนักพิมพ์ESRI Press
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGIS and Land Records The Arc GIS Parcel Data Model
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งVon Meyer, Nancy
หัวเรื่อง1. Land use - Unites States - Planning2. Geographic information systems
สำนักพิมพ์Transatlantic Publishers Group Ltd.
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการนำร่องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดินและดิน
เลขเรียก333.73
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์
สำนักพิมพ์เทสโก้
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการนำร่องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดินและดิน
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์
สำนักพิมพ์เทสโก้
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน : แนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวเรื่อง1. ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์2. ปาไม้ - - การใช้ประโยชน์
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม