กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 333 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องLand Use Planning : The Ballot Box Revolution
เลขเรียก333
ผู้แต่งCaves, Roger W.
หัวเรื่อง1. LAND USE - - GOVERNMENT POLICY - - UNITED STATES - - CITIZEN PARTICIPATIO
สำนักพิมพ์SAGE
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายสงฆ์ 14 เสริม : ที่ดิน ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก333
ผู้แต่งน้ำทิพย์ อยู่สำราญ
หัวเรื่อง1. การใช้ที่ดิ2. ที่ดิน - - กฎหมา
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองและการจัดที่ดิน : Politics and Land Management
เลขเรียก333
ผู้แต่งจุฑารัตน์ บางยี่ขัน, สนธิ บางยี่ขัน
หัวเรื่อง1. ที่ดิ2. การปฏิรูปที่ดิ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
เลขเรียก333
ผู้แต่งสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
หัวเรื่อง1. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
เลขเรียก333
ผู้แต่งสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หัวเรื่อง1. การปฎิรูปที่ดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมมูลค่าบ้านตัวเอง
เลขเรียก333
ผู้แต่งศโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. รวมมูลค่าบ้านตัวเอง2. บ้าน - - การประเมินราคา,3. การสร้างบ้าน - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ส. วีรัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย : THE LAND ECONOMY OF THAILAND ปริทัศน์สถานภาพความรู้
เลขเรียก333
ผู้แต่งอภิวัฒน์ รัตนวราหะ
หัวเรื่อง1. ที่ดิ2. การปฏิรูปที่ดิ,3. การปฏิรูปที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม