กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 334.023 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย / ประเทศ / ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เลขเรียก334.023
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. ผู้สูงอายุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์,3. ผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม