กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 338.959 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องGovernment of Thailand the Ninth National Economic and Social Development Plan (2002-2006)
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งOffice of the National Econmic and Social Development Board
หัวเรื่อง1. National economic and social development plan2. Thailand - - Economic policy,3. Thailand - - Social policy
สำนักพิมพ์kurusapa pless {44} lad phrao
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลและเครื่องชี้การพัฒนาของประเทศไทย 2533 - 2542
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาประเทศ - - ไทย2. การพัฒนาประเทศ - - ข้อมูล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด (อผจ.)
หัวเรื่อง1. การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การวางพัฒนาระดับจังหวัด
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลผลการระดมความคิด วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม2. ไทย - - นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550 - 2554
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์วี.เจ.พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน้ำ
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ2. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - การวางแผน
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม ปี 2546
เลขเรียก338.959
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี 25502. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกตื่น เมื่อเอเซียเปลี่ยน The Global Rise of Asian Transformation
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
คริสโตเฟอร์ บอลดิงรีนา มาร์วาห์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - เอเชี2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - แง่เศรษฐกิจเอเชี,3. เอเชีย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - คริสต์ศตวรรษที่ 2
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม