กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 338.9593 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 [2520-2524]2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2520-25,5. ,6. ไทย -- ภาวะสังคม, 2520-25,7.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ. 2525 - 2529
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย -- นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐหิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาเศรษฐกิ,3. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,4. ไทย - - นโยบายสังค,5. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
หัวเรื่อง1. การพัฒนาประเทศ - - ไท2. ไทย - - แง่ยุทธศาสตร,3. ไทย - - ความมั่นคงแห่งชาต,4. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,5. ไทย - - ภาวะสังค
สำนักพิมพ์นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
ปีที่พิมพ์2559 2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี2. การพัฒนาประเทศ -- ไทย,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจกระแสกลาง
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ2. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย2. สิ่งแวดล้อม,3. ทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม