กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 338.9 พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องGovernment of thailand the ninth national economic and social development plan (2002-2006)
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งThailand. National Economic and Social Development Board
หัวเรื่อง1. National economic and social development plan2. Thailand -- Economic policy,3. Thailand -- Social policy
สำนักพิมพ์Printed at Kurusapa Press{44} Lad
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManaging The United Kingdom : An Introduction to its Political Economy and Public Policy (Published in association with The Open University)
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งMaidment, Richard
Thompson, Grahame
หัวเรื่อง1. Political Econom2. Public Polic,3. Political Economy and Public Polic
สำนักพิมพ์SAGE
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand's Economic Teform
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งMinistry of Finance
หัวเรื่อง1. Thailand - - Economic policy
สำนักพิมพ์internation{39}s economic reform
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย2. การพัฒนาสังคม - - ไทย,3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที,4.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2527)
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งเสนาะ อูนากูล
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผน, 9 ฉบับประชาชน
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที2.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2510 - 2514
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2510
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เจ็ด พ.ศ. 2535 - 2539
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้า พ.ศ.2525-2529
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที2. ,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การประเมิน
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา , ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 - 2537
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาประเทศ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม