กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 341.247 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต2. ประชาคมอาเซีย
สำนักพิมพ์กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาคมอาเซียน (Asean Community) : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งชาติชาย เชษฐสุมน
หัวเรื่อง1. กลุ่มประชาคมอาเซียน2. กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซีย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียน(asean)รู้ไว้ได้เปรียบแน่
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ
หัวเรื่อง1. อาเซียน2. สมาคมอาเซียน,3. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม