กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 341.37 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก341.37
ผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
หัวเรื่อง1. กฎหมา2. กฎหมาย - - การปฏิรู,3. สนธิสัญญ,4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,5. การปฏิรูปกฎหมาย - - ไท,6. สัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปข้อตกลงพหุภาคี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก341.37
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเทศ - - สนธิสัญญา
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม