กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342 พบจำนวนทั้งสิ้น 35 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียก342
ผู้แต่งปรีชา ส่งสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. หลักกฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เสี่ยงเชียง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่มที่ 2
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่มที่ 1
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเป็นมาพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - การผลิตซีดี
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติสงเคราะห์
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และวุฒิสภา
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน
เลขเรียก342
ผู้แต่งดำริห์ บูรณะนนท์
หัวเรื่อง1. กฎหมายมหาชน2. รัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - คู่มือ2. ความรับผิดของราชการ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - คู่มือ2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิติรัฐกับประชาสังคม
เลขเรียก342
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. กฏหมายมหาชน
สำนักพิมพ์สุขุมและบุตร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขเรียก342
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ศุลกากร
เลขเรียก342
ผู้แต่งสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
หัวเรื่อง1. ศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับความพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เลขเรียก342
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
เลขเรียก342
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย2. ความรับผิดของราชการ - ไทย,3. ละเมิด - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342
ผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล