กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342.064 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ : ระบบบัญชี, บัญชีและการวางแผนภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งสุวรรณ วลัยเสถียร
หัวเรื่อง1. ระบบบัญชีอสังหาริมทรัพย์2. การวางแผนภาษี - - อสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ : แนวความคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งวิชัย ตันตราธิวุฒิ
หัวเรื่อง1. ธุรกิจใหม่ -- การบริหาร2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : เทคนิคการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และ อาคารชุด (CONDOMUNIUM)
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งถวัลย์ ทิมาสาร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ถวัลย์ ทิมาสาร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งวิชัย จึงรักเกียรติ
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ กับการจัดทำ CASH FLOW
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งมานพ พงศทัต
หัวเรื่อง1. มานพ พงศทัต - - ผลงาน2. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : การวิเคราะห์ที่ดินและที่ตั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งธีรพจน์ จรูญศรี
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ธีรพจน์ จรูญศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : สภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ในแผนฯ 8
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ :ฮวงจุ้ยกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ RE
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งวิศิษฎ์ เตชะเกษม
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร{34}กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่{34} : เทคนิคการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งถวัลย์ ทิมาสาร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ถวัลย์ ทิมาสาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร {34} กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ {34} : การจัดทำงบกระแสเงินสดและการบัญชีสำหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. อารักษ์ ราษฎร์บริหาร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร {34}กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่{34} : การโฆษณาส่งเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งสุภัทร ตันสติถิกร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. สุภัทร ตันสติถิกร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร {34}กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่{34} : การวิเคราะห์ที่ดินและที่ตั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งธีรพจน์ จรูญศรี
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ธีรพจน์ จรูญศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องกำหนดคุณลักษณะะเฉพาะ เพื่อการ Online ระหว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. ระบบคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์,3. งานด้านที่ราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม