กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342.0664 พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกว่าจะมาเป็น...ศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะมาเป็น..ศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉันของศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2556
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลปกครอง2. ศาลปกครอง,3. ศาลปกครอง - - คำวินิจฉัย
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองประจำปี 2554
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง- -การบริหาร2. ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง,3. ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิดพิชิตปมปัญหา by ลุงธรรม เล่ม 2
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. คดีปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิดพิชิตปมปัญหา by ลุงธรรม
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. คดีปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย,6. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปแนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. กฎหมายปกครอง,3. ระเบียบปฏิบัติราชการ,4. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 4 เล่ม