กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342.066 พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการรอนสิทธิ พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คดีปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เรื่อง เขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อฉันฟ้องทนายความจนถึงที่สุด
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งวิวันดา
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครอง : ความเห็นทางวิชาการ
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - ไทย2. กระบวนการยุติธรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปหลักปฎิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 (ครึ่งปีหลัง)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลปกครอง2. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทาหรณ์ ดคีปกครอง รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสุชาติ เวโรจน์
หัวเรื่อง1. คดีปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทาหรณ์คดีปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสุชาติ เวโรจน์
หัวเรื่อง1. คดีปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม