กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342.068 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายลำดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. กองทุนบำเหน็จข้าราชการ พ.ศ. 252. ,3. บำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม