กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342.06 พบจำนวนทั้งสิ้น 39 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสุชาติ เวโรจน์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ศาลปกครอง,3. คดีปกครอง
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ- -เงินเดือน2. ข้าราชการ- -เงินประจำตำแหน่ง
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งกมลชัย รัตนสกาววงศ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. กฎหมายปกครอง,3. คำสั่งทางปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : สัญญาทางปกครองและทางแพ่ง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งเข็มชัย ชุติวงศ์
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. บริการสาธารณะ,3. สัญญาสัมปทานการบริการสาธารณะ,4. สัมปทานการบริการสาธารณะ,5. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์เกท เวอร์ค
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งธีรเดช นรัตถรักษา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิต
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. นิติกรรมทางการปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. นิติกรรมทางการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. นิติกรรมทางการปกครอง
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งจิรนิติ หะวานนท์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง2. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง2. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจราณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักกฎหมาย คดีปกครองมหานคร
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย คดีปกครองมหานคร
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - ไท2. กฎหมายปกครอ,3. กฎหมายปกครอง - - ไท,4. คำพิพากษาศา
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล