กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342.085 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เลขเรียก342.085
ผู้แต่งสมชัย วัฒนการรุณ
หัวเรื่อง1. ข้อมูลข่าวสารของราชการ2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.085
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. สิทธิมนุษยชน,3. คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม