กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342.59 พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ลูกจ้าง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ส่วนราชการ- -ไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา2. กฏหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2552 เล่ม 1
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - -ไทย,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งคณะ ส.ส.ร.
หัวเรื่อง1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และ (ฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2539)
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ- -ไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฏหมายรัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวุฒิสภา กฐินพระราชทานของวุฒิสภา 2543
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. วุฒิสภา - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หัวเรื่อง1. สิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เสรีภาพ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม