Main Back

Search 342.593 Resualt 87 Items

Title10 นาทีกับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับบใหม่
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 4 items.
TitleConstitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007)
CallNumber342.593
AuthorThe Secretariat of the House of Repreentative
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ,3. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
PublishThe Secretariat of the House of Repreentatives
YearOfPrint2007
result 2 items.
Titleกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ข้อบังคับ
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
CallNumber342.593
Authorกรมบัญชีกลาง
Subject1. บำเหน็จบำนาญ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งสรุปความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. กฏหมายปกครอง2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
CallNumber342.593
Authorณัฏฐวิวรรธน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Subject1. กฎหมาย - - ราชการ2. ณัฏฐวิวรรธน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา - - ผลงาน
Publishสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint
result 1 items.
Titleกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
CallNumber342.593
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Subject1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร,3. กฐินพระราชทาน
Publishโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครอง
CallNumber342.593
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. การบริหารภาครัฐ2. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,3. กฎหมายปกครอง,4. คำสั่งทางปกครอง
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleการตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. สภาร่างรัฐธรรมนูญ
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 3 items.
Titleการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี 2554
CallNumber342.593
Authorศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
Subject1. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ2. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี,3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2554
result 2 items.
Titleข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
CallNumber342.593
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Subject1. ศาลรัฐธรรมนูญ
Publishโรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleข้อเท็จจริง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในประเทศ...
CallNumber342.593
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง2. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ,3. ศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย (ทุกฉบับ)
CallNumber342.593
Authorนคร พจนวงพงษ์
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
Publishขวัญนคร
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคดีปกครอง...รู้ไว้บอกต่อ
CallNumber342.593
Authorสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอ
Publishมหาศาล มีเดีย เพรส
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleคดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ
CallNumber342.593
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2546
result 3 items.
Titleคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber342.593
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subject1. การปกครองท้องถิ่น - - คดี2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorวรเจตน์ ภาคีรัตน์
Subject1. กฎหมายปกครอง
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
CallNumber342.593
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Subject1. Constitutional court2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,3. ศาลรัฐธรรมนู,4. รัฐธรรมนู
Publishแอคทีฟพริ้นท์
YearOfPrint2561
result 4 items.
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
CallNumber342.593
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ----
Subject1. Constitutional court2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,3. ศาลรัฐธรรมนู,4. รัฐธรรมนู
Publishแอคทีฟพริ้นท์
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
CallNumber342.593
Authorวิษณุ เครืองาม
Subject1. รัฐธรรมนูญ2. กฎหมายมหาชน
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2546
result 1 items.
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 4   การแสดงผล